ຂໍ້ຕົກລົງແລະເງື່ອນໄຂ

ກ່ອນການໃຊ້ເວບໄຊນີ້ ກະລຸນາອ່ານເງື່ອນໄຂຂອງການໃຊ້ດ້ານລຸ່ມນີ້ ໂດຍ Hospeta.com (ເຊິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເອີ້ນວ່າ: ເວບໄຊ”) ເພື່ອວັດຖຸປະສົງທາງດ້ານຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍການໃຊ້ເວບໄຊນີ້ທ່ານຕົກລົງທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂດັ່ງລຸ່ມນີ້ ຫ້າມຫຼືບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກເວບໄຊ ຫາກທ່ານບໍ່ຕົກລົງທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1/ ການອະນຸຍາດໂດຍມີຂໍ້ຈຳກັດ

ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຈຳກັດ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ລະບຸໃນ hospeta.com ບໍ່ໃຫ້ສິດເດັດຂາດ, ບໍ່ສາມາດໂອນໄດ້ ແລະ ມີຂໍ້ຈຳກັດແກ່ທ່ານ ໂດຍທ່ານມີສິດທີ່ຈະເຂົ້າ ແລະ ສະແດງເວບໄຊນີ້ ທ່ານຕົກລົງທີ່ຈະບໍ່ລົບກວນ ຫຼື ພະຍາຍາມທີ່ຈະລົບກວນ ການເຮັດເວບໄຊນີ້ ບໍ່ວ່າການກະທຳໃດໆກໍ່ຕາມ

Hospeta.com ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານມີສິດເຂົ້າເບິ່ງ ແລະ ດາວໂຫຼດຂໍ້ມູນໄດ້ (ເຊິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຈະຮຽກວ່າ ຂໍ້ມູນທີີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ”) ຈາກເວບໄຊນີ້ເພື່ອເປັນການໃຊ້ສ່ວນຕົວທີ່ບໍ່ສະແຫວງຫາກຳໄລເທົ່ານັ້ນ, ການອະນຸຍາດດັ່ງກ່າວບໍ່ຖືວ່າເປັນການໂອນກຳມະສິດໃນຂໍ້ມູນ ທີ່ໄດ້ອະນຸຍາດ ຫຼື ສຳເນົາຂອງຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດແຕ່ຢ່າງໃດ ແລະ ການອະນຸຍາດນັ້ນຈະຕ້ອງຢູ່ພາຍໃຕ້ຂໍ້ກຳນົດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1.   ທ່ານຕ້ອງເຄົາລົບຕໍ່ຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ສິດທິໃນຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງເວບໄຊທີ່ລະບຸໃນຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດນັ້ນໃນກໍລະນີມີດາວໂຫຼດຂໍ້ມູນ.

2.   ທ່ານບໍ່ສາມາດເຮັດໃນສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອວັດຖຸປະສົງທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນການສ່ວນຕົວເພື່ອສະແຫວງຫາກຳໄລ ປ່ຽນແປງໃນຮູບໃດໆ, ເຮັດຫຼາຍເທື່ອສະແດງໃຫ້ສາທາລະນະ ຫຼື ໃຊ້ໂດຍປະກາດອື່ນຕໍ່ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

ທ່ານຕ້ອງບໍ່ໂອນຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນອື່ນໃດ ຍົກເວັ້ນແຕ່ທ່ານໄດ້ແຈ້ງບຸກຄົນນັ້ນຮັບຊາບເງື່ອນໄຂ ແລະ ບຸກຄົນນັ້ນຕົກລົງທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂຂອງການໃຊ້ເວບໄຊນີ້.

ທ່ານຕົກລົງທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ເພີ່ມຂື້ນທີ່ຈະມີການແຈ້ງໃວ້ໃນເວບໄຊເປັນຄັ້ງຄາວ ເວບໄຊ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ມີລິຂະສິດ ແລະ ສິດທິໃນຊັບສິນທາງປັນຍາ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກກົດໝາຍລິຂະສິດ ແລະ ກົດໝາຍຊັບສິນທາງປັນຍາທົ່ວໂລກ ແລະ ອະນຸສັນຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທ່ານຕົກລົງທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍລິສະສິດ ແລະ ກົດໝາຍຊັບສິນທາງປັນຍາທົ່ວໂລກ ໃນການໃຊ້ເວບໄຊນີ້ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງການໃຊ້ໃດໆ ທີ່ບໍ່ມີອຳນາດຕໍ່ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດທີ່ມີລິຂະສິດ Hospeta.com ບໍ່ໄດ້ມອບສິດໃດໆ ບໍ່ວ່າໂດຍກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມທີ່ກ່ຽວກັບສິດທິບັດ, ລິຂະສິດເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ລິຂະສິດ ຫຼື ຄວາມລັບການຄ້າແກ່ທ່ານ.

2/ ການກຳຈັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດອາດຈະມີຄວາມບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ມີຄວາມຜິດພາດທາງການພິມ Hospeta ບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຄວາມສົມບູນ ຂອງຂໍ້ມູນ ຫຼື ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ຂອງຄຳແນະນຳ ຄວາມເຫັນ ຫຼັກຖານ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມອື່ນໃດທີ່ສະແດງ ຫຼື ແຈກຈ່າຍຜ່ານເວບໄຊນີ້ ທ່ານຮັບຊາບວ່າຄວາມສ່ຽງຈາກການອ້າງອີງຄວາມເຫັນ ຄຳແນະນຳຫຼັກຖານບັນທຶກ ຫຼື ຂໍ້ມູນຈະຢູ່ທີ່ທ່ານພຽງຜູ້ດຽວ Hospeta.com ສະຫງວນສິດທິໂດຍດຸນພິນິດຂອງ Hospeta.com ແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວທີ່ຈະປະຕິບັດຢ່າງນີ້ເມື່ອໃດກໍ່ໄດ້ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດຜູ້ໃດ ໄດ້ແກ່ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດຕ່າງໆ ໃນເວບໄຊລວມເຖິງ Hospeta.com ອາດດຳເນີນການປ່ຽນແປງຕໍ່ເວບໄຊ ຫຼື ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫຼື ປ່ຽນແປງຕໍ່ຜະລິດຕະພັນໂປແກມ ບໍລິການ ຫຼື ລາຄາ (ຫາກມີ) ທີ່ໄດ້ມີການກ່າວເຖິງໃນເວບໄຊ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງແຈ້ງການລ່ວງໜ້າ.

ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນເວບໄຊ ແລະ ຊອບແວທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຈາກເວບໄຊ ໄດ້ຈັດໃວ້ໃນລັກສະນະທີ່ເປັນຢູ່ຢ່າງນັ້ນ. (asis) ໂດຍບໍ່ມີການຮັບປະກັນໃດໆ ຕໍ່ສິ່ງດັ່ງກ່າວບໍ່ວ່າໂດຍທາງກົງ ຫຼື ໂດຍປະລິຍາຍ ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ບໍ່ຮັບປະກັນ ຄວາມສາມາດ ໃນການເຮັດກຳໄລ ບໍ່ຮັບປະກັນການບໍ່ລະເມີດສິດທິ ຫຼື ບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມເໝາະສົມສຳລັບວັດຖຸປະສົງໃດໆກໍ່ຕາມ.