ນົມເດັກຟີຊີໂອແລັກ PHYSIOLAC 1, 900gr

Description

PHYSIOLAC RELAY 1
ບັນຈຸ: ກະປ໋ອງ, 900g / ປ໋ອງ 

ສັບພະຄຸນ:

- ອາຫານສຳລັບເດັກອາຍຸ 0 - 6 ເດືອນ.
ວິທີໃຊ້:

- 1 ບ່ວງ (4.6g) ປະສົມກັບ 30ml ນໍ້າອຸ່ນ
  0 - 1
ເດືອນ 90 ml/ 3 ບ່ວງ ຈໍານວນ 6 ຄັ້ງ/ມື້.
  1 - 2
ເດືອນ 120 ml/ 4 ບ່ວງ ຈໍານວນ 6 ຄັ້ງ/ມື້.
  2 - 3
ເດືອນ 150 ml/ 5 ບ່ວງ ຈໍານວນ 5 ຄັ້ງ/ມື້.
  3 - 4
ເດືອນ 180 ml/ 6 ບ່ວງ ຈໍານວນ 5 ຄັ້ງ/ມື້.
  4 - 6
ເດືອນ 210 ml/ 7 ບ່ວງ ຈໍານວນ 4 ຄັ້ງ/ມື້.