ເນີໂຣເອດ NeuroAid II MC901

Description

NeuroAid ຊະນິດແຄັບຊູນ

ບັນຈຸ: ກັບນ້ອຍ 60 ແຄັບຊູນ

ສັບພະຄຸນ: 

ປິ່ນປົວ,ຟື້ນຟູອາການອຳມະພາດເກີດຈາກອຸບັດຕິເຫດເສັ້ນເລືອດໃນສະໝອງ (Stroke)

ວິທີໃຊ້:

2 ແຄັບຊູນ ຕໍ່ຄັ້ງ x 3 ຄັ້ງຕໍ່ມື້, ໄລຍະປິ່ນປົວ 3-6 ເດືອນ