ນົມເດັກຟີຊີໂອແລັກ PHYSIOLAC 3, 900g

Description

PHYSIOLAC 3

ຮູບແບບ:

ນົມຜົງສຳລັບເດັກ ອາຍຸແຕ່ 1-3ປີ.

ບັນຈຸ:

1 ແກັດ x 6ປ໋ອງ x 900g

ລາຄາ:

210,000 ກີບ ຕໍ່ປ໋ອງ.

ການນຳໃຊ້ (Uses):

ຊ່ອຍລະບົບຂັບຖ່າຍດີ

ຊ່ອຍບຳລຸງແລະ ພັດທະນາການສາຍຕາຂອງເດັກ

ຊ່ອຍພັດທະນາການຮ່າງກາຍ

ຊ່ອຍພັດທະນາການດ້ານມັນສະໝອງ

ເສີມພູມຕ້ານທານຮ່າງກາຍ

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້ (Contraindications):

ບໍ່ຄວນນຳໃຊ້ສຳລັບເດັກທີ່ແພ້ນົມງົວ.

ຂໍ້ຄວນລະວັງ (Precautions):

ປະລິມານ (Dosage):

- 1 ບ່ວງ (4.6g) ນົມປະສົມກັບນໍ້າອຸ່ນ 30ml.
ເລີ່ມຈາກ 1 ປີ 240 ml/ 8 ບ່ວງ ຈໍານວນ 2 ຄັ້ງ/ມື້.

ອາການສົນ (Adverse effects):

ບໍ່ມີ.

ການເກັບຮັກສາ:

ເກັບຮັກສາໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ, ເກັບໃນບ່ອນແຫ້ງ, ປາດສະຈາກແສງແດດ, ຫ່າງໄກຈາກມືເດັກ.

ເລກທະບຽນ ອຍ:

ຜະລິດຈາກປະເທດ:

ຝຣັ່ງ