NaturH Colostrum Capsules

Description

NaturH Colostrum Capsule

ຮູບແບບ:

ນົມເຫຼືອງຊະນິດແຄັບຊູນ

ບັນຈຸ:

1 ແກັດ x 24ປ໋ອງ x 60 ແຄັບຊູນ

ລາຄາ:

265,000 ກີບ ຕໍ່ປ໋ອງ.

ການນຳໃຊ້ (Uses):

ຊ່ອຍເພີ່ມຄວາມສູງ

ເສີມພູມຕ້ານທານຮ່າງກາຍ

ຊ່ອຍຢັບຢັ້ງຄວາມແກ່ຊະຣາ

ຊ່ອຍພັດທະນາການດ້ານມັນສະໝອງ

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້ (Contraindications):

ບໍ່ຄວນນຳໃຊ້ສຳລັບເດັກທີ່ແພ້ນົມງົວ.

ຂໍ້ຄວນລະວັງ (Precautions):

ປະລິມານ (Dosage):

ໃຊ້ 1 ແຄັບຊູນ, 1-2 ຄັ້ງຕໍ່ວັນ

ອາການສົນ (Adverse effects):

ບໍ່ມີ.

ການເກັບຮັກສາ:

ເກັບຮັກສາໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ, ເກັບໃນບ່ອນແຫ້ງ, ປາດສະຈາກແສງແດດ, ຫ່າງໄກຈາກມືເດັກ.

ເລກທະບຽນ ອຍ:

ຜະລິດຈາກປະເທດ:

New Zealand