NaturHerb

Description

ຢາດົມເນເຈີເຮີບ "ຫາຊື້ໄດ້ແລ້ວທົ່ວປະເທດມື້ນີ້"

 

#ຢາດົມສະໝຸນໄພເນເຈີເຮີບ ຫອມເຢັນຊື່ນໃຈ ຊ່ອຍຜ່ອນຄາຍ ແກ້ວິນວຽນ ຕັນດັງ ສູດດົມທາງປາກໃຫ້ກິ່ນຜ່ານລຳຄໍເຮັດໃຫ້ຊ່ອຍບັນເທົາອາການໄອ, ຄັນຄໍ ເປັນຢ່າງດີ ຫຼື ສາມາດວາງແທນນໍ້າຫອມໃນລົດເພື່ອປັບອາກາດໃນລົດໃຫ້ສົດຊື່ນ