ນົມເດັກຟີຊີໂອແລັກ PHYSIOLAC 1, 400g

Description

PHYSIOLAC 1

ຮູບແບບ:

ນົມຜົງສຳລັບເດັກ ອາຍຸແຕ່ 0 ເດືອນ ຫາ 6 ເດືອນ

ບັນຈຸ:

1 ແກັດ x 6ປ໋ອງ x 400g

ລາຄາ:

120,000 ກີບ ຕໍ່ປ໋ອງ.

ການນຳໃຊ້ (Uses):

ຊ່ອຍລະບົບຂັບຖ່າຍດີ

ຊ່ອຍບຳລຸງແລະ ພັດທະນາການສາຍຕາຂອງເດັກ

ຊ່ອຍພັດທະນາການຮ່າງກາຍ

ຊ່ອຍພັດທະນາການດ້ານມັນສະໝອງ

ເສີມພູມຕ້ານທານຮ່າງກາຍ

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້ (Contraindications):

ບໍ່ຄວນນຳໃຊ້ສຳລັບເດັກທີ່ແພ້ນົມງົວ.

ຂໍ້ຄວນລະວັງ (Precautions):

ປະລິມານ (Dosage):

- 1 ບ່ວງ (4.6g) ປະສົມກັບ 30ml ນໍ້າອຸ່ນ
  0 - 1
ເດືອນ 90 ml/ 3 ບ່ວງ ຈໍານວນ 6 ຄັ້ງ/ມື້.
  1 - 2
ເດືອນ 120 ml/ 4 ບ່ວງ ຈໍານວນ 6 ຄັ້ງ/ມື້.
  2 - 3
ເດືອນ 150 ml/ 5 ບ່ວງ ຈໍານວນ 5 ຄັ້ງ/ມື້.
  3 - 4
ເດືອນ 180 ml/ 6 ບ່ວງ ຈໍານວນ 5 ຄັ້ງ/ມື້.
  4 - 6
ເດືອນ 210 ml/ 7 ບ່ວງ ຈໍານວນ 4 ຄັ້ງ/ມື້.

ອາການສົນ (Adverse effects):

ບໍ່ມີ.

ການເກັບຮັກສາ:

ເກັບຮັກສາໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ, ເກັບໃນບ່ອນແຫ້ງ, ປາດສະຈາກແສງແດດ, ຫ່າງໄກຈາກມືເດັກ.

ເລກທະບຽນ ອຍ:

ຜະລິດຈາກປະເທດ:

ຝຣັ່ງ